LEGAL

Sådan beregner vi risikoscore og investorrente

EJENDOMME

Fundbricks kreditscoremodel for ejendomsprojekter er en omfattende vurdering, der anvender forskellige parametre for at beregne en risikoscore og dermed bestemme en passende investorrente for det pågældende projekt. Modellentager højde for flere nøglefaktorer, herunder beliggenhed, ejendomstype, overdækning, projektudviklerens erfaring, sikkerhedsstillelse, ekstern risikostyring og politisk stabilitet.

Beliggenheden vurderes ud fra afstanden til de fem størstebyer i Danmark og inddrager også infrastruktur. I Sverige tages der udgangspunkt i de 3 største byer, og i Spanien defineres beliggenheden ud fra byer på den spanske øst-/sydkyst, hvor vi har vores samarbejdspartnere. Ejendomstype og projektstruktur vurderes for at identificere potentiellerisici. Overdækning evalueres som forskellen mellem projektets værdi og finansieringsbehov. Ejendomstype og projektstruktur vurderes for at identificere potentielle risici. Overdækning evalueres som forskellen mellem projektetsværdi og finansieringsbehov.

Projektudviklerens erfaring og historik er afgørende for at vurdere deres evne til at håndtere udfordringer. Sikkerhedsstillelse omfatter ejendomspant, aktiepant og personlighæftelse. Ekstern risikostyring bidrager med en ekstra vurdering udført af risikostyringsfirmaer. Endelig vurderes politiskstabilitet for at vurdere det politiske klima i området.

Vægtning af disse parametre og deres individuelle vurdering resulterer i en risikoscore, der bruges til at fastsætte en investorrente. Jo højere risikoscoren er, desto højere rente vil investorerne kræve for at kompensere for den øgede risiko.

I sidste ende gør Fundbricks kreditscoremodel det muligt for virksomheden at træffe informerede beslutninger om at tildele risikoscores og investorrenter til ejendomsprojekterbaseret på en omfattende og objektiv vurdering af forskelligefaktorer, der kan påvirke projektets succes og økonomiskeresultater.

Energi

Fundbricks kreditscoremodel for energiprojekter er en omfattende proces, hvor der indgår mange evalueringskriterier, qua projekternes kompleksitet.

DATAINDSAMLING OG FORMÅL

Vi gennemfører en omfattende dataindsamling om energiprojekter og projektejere. Dette inkluderer oplysninger om projektets beliggenhed, størrelse, finansieringsstruktur, projektejerens erfaring, tidligere projekter og økonomiske oplysninger. Formålet er at udføre en risikoanalyse og fastsætte renteniveauet baseret på en karakterbaseret tilgang.

EVALUERINGSKRITERIER

Vi bruger en række forskellige kriterier til at evaluere energi-projekter. Hvert kriterie tildeles en vægtning, samt faktorernetildeles en karakter baseret på dens indvirkning på projektetsattraktivitet og risikoniveau.

EVALUERINGSKRITERIER

A. Politisk Klima og Incitamentsordninger: Her vurderes den politisk indstilling og tilstedeværelse af økonomiske incitamenter for vedvarende energi i området.

B. Størrelse på Energianlæg: Her vurderes antallet og diversifikationen af energianlæg i projektet.

C. Projektudviklers Historik, Erfaring og Omdømme: Her vurderes projektudviklers tidligere resultater og omdømme i lignende projekter.

D. Sikkerhedsstillelse: Her vurderes den tilbudte sikkerhed for projektet, herunder aktie/virksomhedspant og personlig hæftelse.

E. Budgetteret Overdækning: Her vurderes forskellen mellem forventet salgspris og projektomkostninger.

F. Finansielle Nøgletal: Her vurderes forskellige økonomiske nøgletal til at vurdere virksomhedens økonomiske præstation og position.

EVALUERINGSKRITERIER

For sikkerhedsstillelse og finansielle nøgletal bruges forskellige målinger og karakterer til at evaluere virksomhedens økonomiske sundhed, rentabilitet, likviditet og gældsforhold.

EVALUERINGSKRITERIER

Der er forskellige vægtninger for hver evalueringsfaktor. Karakterskalaerne spænder fra 1 til 5, hvor højere karakterer indikerer lavere risiko og højere attraktivitet.

RISIKOSCORE
Investor rente
1
13 %
2
12 %
3
11 %
4
10 %
5
9 %
Download pdf præsentation